Shrnutí

Znepokojuje nás pokles rychlosti trasování rizikových kontaktů v poslední dva sledované dny a zvyšující se tlak na kapacity trasování. Nejsme si jisti, že je trasovaní připraveno na zvyšující se počet případů a na období svátků. Funkčnost trasování je klíčová též v kontextu preventivního testování antigenními testy, které začíná ve středu 16.12.

Doporučení – aktuální priority:

1. Zastavit prudký pokles rychlosti trasování rizikových kontaktů, který se projevil ve čtvrtek 10. a v pátek 11.12.

2. Zvýšit rychlost trasování o svátcích a o víkendech a zajistit dostatečné trasovací kapacity pro případný růst nových případů, zejména v nadcházejícím období svátků.

3. Vyřešit příčiny téměř nulového počtu rizikových kontaktů v Plzeňském kraji.

4. Nastavit jasné cíle a klíčové metriky (key performance indicator/ KPI)  trasování.

5. Věnovat se klíčové otázce zvýšení spolupráce občanů (testování, nahlašování rizikových kontaktů). Stále vysoké procento pozitivních testů ukazuje, že občané nejsou motivováni chodit na testování a hlásit své rizikové kontakty.

6. Věnovat zvýšenou pozornost trasování ve školách, kde jsou přístupy jednotlivých KHS pravděpodobně nekonsistentní. Není také jasné, kde se ve zveřejňovaných informacích objevují data (pozitivní případy, rizikové kontakty) ze škol a dalších institucí. Reporting by také bylo vhodné doplnit o informace o trasování zaměřeném na zdroje nákazy (tzv. „forward tracing“).

Shrnutí analýzy dat – přestávají KHS stíhat trasovat rizikové kontakty?

– Rychlost trasování pozitivních případů se mírně snižuje (z průměru 84% v období 21.-27.11. na 78% v období 28.11.- 11.12.)

– Poslední dva dny (10. – 11.12.) rychlost trasování rizikových kontaktů prudce klesá (na 46 – 53%). Přestávají KHS stíhat trasovat?

– Pozitivní zprávou je, že počet rizikových kontaktů/pozitivního mírně stoupá, na 1,26 za posledních 7 dní.

– Plzeňský kraj je stále nejhorší v rychlosti trasování, počet rizikových kontaktů/pozitivního je na neuvěřitelné hodnotě 0,05 – pravděpodobně Plzeň nepoužívá jednotný informační systém pro rizikové kontakty.

Hlavní dotazy na Ministerstvo zdravotnictví

Naše detailní dotazy (viz naše zpráva z minulého období) jsme 8.12. zaslali na tiskový odbor Ministerstva zdravotnictví, zatím zůstáváme bez odpovědi. Klademe je zde tedy znovu ve zkrácené formě:

1. Bude systém trasování funkční při navýšení počtu případů oproti současnosti?

  • Jak přesně budeme tuto funkčnost posuzovat?
  • Jaké jsou cíle (je to například prodleva mezi výsledkem testu/kontaktem KHS s pozitivním – 90% do 24 hodin?, mezi kontaktem KHS s pozitivním/uvalením karantény na rizikové kontakty – 90% do 24 hodin?). 
  • Až jakého počtu nových pozitivních případů na den bude systém trasování plně funkční, tj. bude fungovat podle cílů z předešlého bodu  (zvládneme v této kvalitě  5 tisíc za den? 10 tisíc? 15 tisíc?) 

2. Jak bude řešena klesající ochota občanů spolupracovat se systémem (nechat se testovat, hlásit rizikové kontakty, dodržovat izolaci/karanténu)?

3. Jaká data jsou dostupná ohledně trasování ve školách a dalších institucích? 

Analýza dat

1. KOLIK PŘÍPADŮ JE “VYŘEŠENO” A JAKÝM ZPŮSOBEM?

– Graf “procento vyřešených případů z celkového počtu”, opět dosahuje 100% pro případy starší než několik dní.

– Bylo by dobré upřesnit, co znamená “vyřešeno”. Část případů je “řešena” hovorem pracovníka KHS/call centra s pozitivním nebo s rizikovým kontaktem. Pokud se nepodaří případ tímto způsobem dořešit do 48 hodin, je občanovi zaslána pouze informační SMS

– Čísla za sledované dny (s výjimkou posledního) se pohybují blízko 100 % případů, což není překvapivé, pokud zahrneme oba způsoby řešení.

2. JAK RYCHLE SE DAŘÍ TRASOVAT?

Rychlost trasování je klíčovým parametrem jeho účinnosti. COVID-19 se nejvíce šíří v jednotkách dnů kolem nástupu symptomů: včasná reakce je proto zásadní.

Jaké je procento případů, které se podaří vytrasovat do 24 hodin?

– Pro pozitivní to znamená 24 hodin od chvíle, kdy se v systému Daktela objeví výsledek testu (prodleva mezi bodem D a E).

– Pro jejich rizikové kontakty to znamená 24 hodin od chvíle, kdy byl proveden telefonát s pozitivním (prodleva mezi bodem E a F).

Graf A

Procento pozitivních případů a rizikových kontaktů vyřešených do 24 hodin, 19.11. -11.12., celá ČR (poznámka: víkendy a svátky vyznačeny šedivým pozadím)

Komentář:

Celkově

– Celkové ukazatele rychlosti trasování ve sledovaném období (27.11. – 10.12.) mírně klesají, s významným poklesem poslední dva dny (čtvrtek 10.12. a pátek 11.12.)

– Stále nejsou vyřešeny víkendové propady související s nižším počtem trasovačů

Detail

– Procento pozitivních případů vyřešených do 24 hodin se pohybuje ve všedních dnech mezi 64 – 90% (v minulém období 19. – 26.11. mezi 74 – 91 %), tedy často se přibližuje stanovenému cíli 90 %.

– O víkendech procento pozitivních případů vyřešených do 24 hodin klesá na hodnoty 57 – 87%, (v minulém období 64 – 88%)

– Procento rizikových kontaktů vyřešených do 24 hodin se ve všední dny pohybovalo  mezi 78 – 90 % (mírně nižší než v minulém období 89 – 91 % ), k prudkému poklesu došlo v posledních dvou dnech – 53% ve čtvrtek 10.12., 46% v pátek 11.12. .

– O víkendu procento rizikových kontaktů vyřešených do 24 hodin klesá na 49 – 76% (v minulém období 59 – 76%).

Graf B

Procento pozitivních případů a rizikových kontaktů vyřešených do 24 hodin, průměr za období 4.-10.12., po krajích (podle reportu z 12.12.., horní panel – pozitivní případy, dolní panel – rizikové kontakty)

 Komentář

– Rychlost ve většině krajů pro pozitivní je srovnatelná, výjimkou je stale Plzeňský kraj s výrazně nižšími hodnotami (46 %).

– Rychlost pro rizikové kontakty se snížila oproti minulému období ve většině krajů, což bude souviset s poklesem ve dnech 10.-11.12., čtyři kraje přesahují daný cíl 90% vytrasovaných do 24 hodin

3. DAŘÍ SE IDENTIFIKOVAT VŠECHNY RIZIKOVÉ KONTAKTY?

Graf C

Průměrný počet vytrasovaných rizikových kontaktů po týdnech, celá ČR (vždy za posledních 7 dní, reporty z 28.11., 6.12., 13.12.)

Komentář

– počet rizikových kontaktů na jednoho pozitivního v posledních několika týdnech roste, na současnou hodnotu 1,26 (k 13.12. za posledních 7 dní)

– není zjevné, proč k tomu dochází – pravděpodobně neroste skutečný počet kontaktů, ale spíše se jedná o změnu chování občanů při hovoru s hygieniky či o důkladnější rozhovor KHS s pozitivním

– další možné důvody v naší analýze z minulého období

Graf D

Průměrný počet vytrasovaných rizikových kontaktů/pozitivního za posledních 7 dní, po krajích (z reportu k 12.12.)

Komentář

– Počty rizikových kontaktů/pozitivního se podstatně liší podle krajů – od 1,68 v Pardubickém kraji až po neuvěřitelných 0,05 kontaktů v Plzeňském kraji. 

– Plzeňský kraj pravděpodobně nepoužívá jednotný informační systém – jinak jsou tato nízká čísla těžko vysvětlitelná.

4. JAKÁ JE KAPACITA A PRODUKTIVITA TRASOVÁNÍ?

Graf E

Celkové počty trasovačů v ČR po dnech (kteří ten den uskutečnili alespoň jeden hovor), 16.11. – 12.12. (poznámka: víkendy a svátky vyznačeny šedivým pozadím)

Komentář

– Počet trasovačů mírně stoupá v posledním týdnu (7.-13.12.) , na průměr ve všední den 1150 trasovačů (oproti předešlému týdnu 1030 trasovačů). 

– Opět dochází k propadům počtů trasovačů víkendech na cca 450, čímž se snižuje rychlost trasování (viz graf A). 

– Přibližně 30 % trasovačů je v kategorii “ostatní” (předpokládáme, že se jedná o zaměstnance jiných státních institucí než KHS a o dobrovolníky z firem). Zajímalo by nás, jaké jsou plány s využitím této kapacity, zejména pokud by došlo opět k potřebě  navýšit kapacity v případě růstu případů.

Graf F

Počet případů na jednoho trasovače (poměr nových pozitivních případů vytvořených v call centru a počtu trasovačů v ten den)

Komentář

– V grafu F porovnáváme počet nově vytvořených případů v daný den v trasovacím call centru a počet trasovačů.

– Zneklidňuje nás pokles rychlosti trasování ve dnech 10.-11.12. (viz graf A) a opět se ptáme, zda je trasovaní připraveno na případný nárůst případů a pomocí jakých kapacit je schopno je pokrýt.

– Z tohoto ukazatele je zjevné, že růst případů vytváří opět tlak na KHS – počet případů na trasovače je násobně vyšší než před několika týdny.