Jednou z nejdůležitějších proměnných, které vstupují do našich modelů je průměrný počet kontaktů za týden. Tento údaj získáváme od společnosti PAQ, který ho pravidelně aktualizuje dotazníkovým šetřením. Poslední vhled do toho, jak Češi dodržují či nedodržují vládní nařízení a doporučení máme tak momentálně z týdne 2-8. listopadu. Průměrný počet kontaktů je stále přibližně 11, tedy přibližně na 50 procentech běžného stavu. V tomto smyslu není třeba nijak upravovat naše predikce z 28.10., které s poklesem kontaktů na 50 procent počítaly. Doplníme-li data do těchto dva týdny starých predikcí, vidíme, že skutečný vývoj sleduje predikované trajektorie.

Drobný komentář si zaslouží predikce nemocniční vrstvy. Tato predikce pracuje metodou Approximate Bayesian Computation (ABC). Pomocí ABC modelujeme epidemii současně v milionech různých světů, které se liší ve svých parametrech (jako je třeba počet asymptomatických lidí). Z těchto světů pak vybíráme 50 nejpravděpodobnějších, tedy těch, jejichž observační vrstva nejlépe odpovídá pozorované realitě. Tečkovaná je pak trajektorie nejpravděpodobnějšího světa, čárkovaná trajektorie je prostým průměrem 50 nejpravděpodobnějších světů. “Nejměkčí” data – tedy počet hospitalizovaných – oscilují mezi nejpravděpodobnějším a průměrným světem. Vidíme, že skutečná trajektorie se v kategoriích vážné případy a mrtví téměř shoduje s “nejpravděpodobnějším” světem.

Počet lidí, kteří jsou na JIP stagnuje, přičemž denní počet mrtvých je stále vysoký. Optický pokles průměrné doby strávené na JIP z 9 dnů na 6 souvisí s nárůstem počtu hospitalizovaných na přelomu října a listopadu. Jde o to, že všechny denní kohorty, která přichází na JIP, mají podobné rozložení doby, kterou zde tráví. Indexujeme-li tedy dobu strávenou na JIP podle dne, kdy člověk JIP opustí (ať už je přemístěn na běžné lůžko nebo zemře), vždy vidíme ty “rychlejší” z nových kohort a ty “pomalejší” ze starších kohort. Jsou-li novější kohorty výrazně větší, pak jejich vliv převáží vliv starších kohort a doba strávená na JIP se opticky zkrátí. Pokud ale formálně normujeme kohorty tak, aby byly každý den stejně velké, tak vidíme, že doba strávená na JIP zůstává přibližně na úrovni 9 dnů. Vliv různě velkých kohort budeme pozorovat i v budoucnu, kdy ona největší kohorta z přelomu října a listopadu bude dominantní vůči novějším kohortám a délku pobytu na JIP bude opticky prodlužovat.

V Praze, 11. listopadu 2020

Za BISOP, z.ú René Levínský, výkonný ředitel

Autorem modelu F je Martin Šmíd, autorem modelu H je Luděk Bérec. 

Poznámka k použitým modelům. Předpovědi počtu nakažených (Model F) vycházejí ze stochastického SEIR modelu, který jako nezávislé proměnné používá data PAQ a hlášené počty importovaných nákaz, jako závislé proměnné pak počty symptomatických a asymptomatických nakažených a mrtvých. Předpovědi hospitalizací a počtu mrtvých (Model H) byly vypočítány pomocí deterministického SEIR modelu s Bayesovskými parametry, kalibrovaného pomocí dat PAQ, počtů hospitalizovaných a mrtvých. Oba tyto modely, vyvíjené nezávisle, dávají velmi podobné předpovědi počtu mrtvých.