Zásadní zjištění a doporučení:

  1. Trasování nestíhá. Problém představuje hlavně trasování pozitivních případů, kterých se za sledovaném období podařilo do 24h vyřešit v průměru jen 26%. Pro porovnání, v březnu 2021 se dařilo v průměru do 24h vyřešit 80-90% pozitivních případů. V materiálech schválených vládou v loňském roce je navíc uveden jako cíl Chytré karantény 90% pozitivních případů vytrasovaných do 24h. Je tedy nutně potřeba navýšit kapacity trasování, zvlášť vzhledem k tomu že čísla infikovaných v posledních dnech rostou.
  2. Průměrně se daří vytrasovat jen okolo 2 rizikových kontaktů na jeden uzavřený pozitivní případ (přičemž trasování se zaměřuje na kontakty za 2 dny před pozitivní indikací testu nebo před objevením příznaků). Data ze sociologických průzkumů ukazují, že lidé mají bez roušky delší kontakt bez respirátoru v průměru s 20 lidmi za týden. Průměrný počet kontaktů, kde ani jedna strana nemá imunitu, je 4.7.
  3. Tisíce pozitivních případů jsou každý den uzavřeny z pohledu trasování automaticky pouze zasláním sms zprávy. V takových případech hrozí, že se rizikové kontakty těchto případů do systému vůbec nedostanou a tudíž mohou dále šířit nákazu v populaci. Například nedávné výsledky sociologického průzkumu Život během pandemie ukazují, že přes 60% lidí, kteří se setkali s pozitivním nebo pocítili příznaky, na testy vůbec nejde.
  4. Rozdíly mezi kraji jsou markantní, vyrovnání těchto nerovností představuje zásadní krok k zefektivnění trasování.
  5. Plánům Chytré karantény více využívat automatického sběru dat pomocí sebetrasování fandíme, nicméně je potřeba zajistit jejich další využití. Momentálně se v rámci trasování dále využívají data jen z části vyplněných sebetrasovacích formulářů. Tuto snahu by také bylo třeba doplnit o kampaň, která by informovala veřejnost o sebetrasování a jeho výhodách, jinak nelze předpokládat vyšší míru využívání této služby. 
  6. Je alarmující, že i po více než roce fungování Chytré karantény nejsou zde rozebírané problémy vyřešeny. V mnohých ohledech, například procentu vytrasovaných pozitivních do 24h, má nyní Chytrá karanténa horší výsledky než během loňského podzimu i letošního jara. To ukazuje že a) Chytrá karanténa fungovala a může fungovat efektivněji, a b) vedení Chytré karantény se nebylo schopné adekvátně poučit z předchozích vln a připravit se na letošní podzim. Náprava je přitom potřeba okamžitě, protože nynější vlna pandemie je již v plném proudu.

Analýza dat

V posledních měsících byla otázka trasování z veřejné diskuze téměř zcela vytěsněna ve prospěch diskuzí ohledně očkování. Je třeba ale vzít v potaz, že očkování představuje spíše dlouhodobou strategii ke zmírnění pandemie, jejíž efekt se projeví až cca 6 týdnů po první dávce. Zvýšení proočkovanosti nyní tudíž bude mít dopad na situaci nejdříve po Vánocích. V situaci, kdy nastávající i současná vláda odmítá možnost lockdownu, je tak trasování jednou z mála „krátkodobých“ strategií, jak probíhající vlnu pandemie zmírnit (spolu například s důsledným kontrolováním O-T-N). Data z Chytré karantény z posledních týdnů nicméně naznačují, že kapacity trasování jsou přinejlepším nedostačující.

1. Rychlost trasování

Za období 6.11.-12.11.2021 se pracovníkům KHS podařilo do 24 hodin vyřešit průměrně 26% pozitivních případů. Pro porovnání, během března 2021 se dařilo průměrně do 24h vyřešit 80-90% případů. V materiálech schválených vládou v loňském roce je přitom uveden cíl 90% pozitivních případů vytrasovaných do 24h. 

Procenta vytrasovaných pozitivních případů za jednotlivé dny jsou znázorněna oranžovou barvou na Grafu 1. Na Grafu 2 je znázorněno procento vytrasovaných pozitivních případů za období září 2020 – květen 2021. Je vidět, že je možné aby rychlost trasování splňovala svůj stanovený cíl, nebo se tomu alespoň blížila. O to více je překvapující, že se po více jak roce fungování Chytré karantény nacházíme na číslech, která jsou mnohdy horší než na jejích prvopočátcích.

Graf 1 Procento pozitivních případů a rizikových kontaktů vytrasovaných do 24h za jednotlivé dny.
Graf 2 Procento pozitivních případů vytrasovaných do 24h za období září 2020 – květen 2021. zdroj: Oborná příloha, kapitola 1

Za období 6.-12.11.2021 se pracovníkům KHS dařilo do 24 hodin vyřešit průměrně 65% rizikových kontaktů, více jak 2x více než v případě pozitivních případů. Procento vytrasovaných rizikových kontaktů za jednotlivé dny je znázorněno modrou barvou na Grafu 1. Pro porovnání na Grafu 3 je vidět vývoj procenta rizikových kontaktů vytrasovaných do 24h v období září 2020 – květen 2021. Je vidět, že ačkoliv trasování rizikových kontaktů na tom v současnosti není tak špatně jako trasování pozitivních případů, Chytrá karanténa byla v minulosti schopna podávat i lepší výsledky. 

Graf 3 Procento rizikových kontaktů vytrasovaných do 24h za období září 2020 – květen 2021. zdroj: Odborná příloha, kapitola 1

Průměrný počet vytrasovaných rizikových kontaktů za posledních 7 dní je 1.96. Toto číslo je sice větší než po většinu období podzim 2020 – jaro 2021, nicméně je třeba podotknout že momentálně neplatí v zásadě žádná opatření, která by kontakty omezovala a podle posledního průzkumu Život během pandemie (za týden 1.-7.11.2021) respondenti hlásí průměrně 4.7 delších kontaktů, kde ani jeden z členů není imunní (a až 20 kontaktů týdně bez respirátoru s alespoň jedním imunním členem).

Zajímavý je markantní rozdíl mezi rychlostí trasování pozitivních a rizikových kontaktů – trasování rizikových kontaktů do 24h je více jak 2x úspěšnější. Tento rozdíl by mohl vznikat důsledkem toho, že pracovníci KHS dohromady řeší vždy pozitivní případ a jeho přidružené rizikové kontakty, což by odpovídalo poměru cca 1 pozitivní ku 2 rizikovým. Nicméně na úrovní jednotlivých krajů tento poměr zachován není (viz níže).

2. Rozdíly mezi kraji

Rychlost trasování se nadále mezi kraji markantně liší. Například v Plzeňském kraji je KHS schopna vyřešit do 24h jen 7% pozitivních případů, zatímco v Karlovarském Kraji je to 77% (za období 8.-14.11.2021). Na nízkou výkonnost KHS v Plzni předchozí monitoringy již upozorňovaly a je třeba podotknout, že nyní je situace ještě horší než v období říjen-prosinec 2020. Procenta vyřešených případů do 24h v různých krajích jsou zobrazena na tomto grafu:

Graf 4 Procento vyřešených případů do 24h v jednotlivých krajích.

3. Počet automaticky uzavřených případů

Pokud se trasovačům nepodaří osobu kontaktovat do 24h, případ je automaticky uzavřen tím, že je osobě poslána sms zpráva. Počty automaticky uzavřených případů se v posledních dnech pohyboval v řádu desítek až stovek u rizikových kontaktů, ale v řádu několika tisíc u pozitivních případů (do té míry, že některá čísla překročily hranice grafu a nejsou v rámci reportu Chytré karantény viditelná). V sms zprávě je sice podle všeho rizikový kontakt vyzván k vyplnění sebetrasovacího formuláře, ale není jasné, zda je případ nějak dále řešen v případě, že dotyčný sebetrasovací formulář nevyplní. Uzavření tolika pozitivních případů jen automatickou sms zprávou tedy může znamenat, že jejich kontakty již KHS identifikovány nebudou. To podkreslují i nedávná data ze sociologických průzkumů, ze kterých vyplývá že přes 60% lidí, kteří byli v přímém kontaktu s nakaženým či pocítilo příznaky, na testy vůbec nejde.

4. Sebetrasování

Mezi dny 7.-14.11.2021 bylo vyplněno v průměru 3,857 sebetrasovacích formulářů denně, tedy asi 39% z průměrného počtu nových pozitivních případů za stejné období. To je navýšení oproti květnu 2021, kde podle dat sesbíraných v rámci průzkumu Život během pandemie sebetrasovací formulář použilo 23% respondentů (viz. Odborná příloha, kapitola 2). Nicméně jen data z 2-3000 z těchto formulářů denně jsou opravdu použitá (přesné počty nejsou v reportech Chytré karantény dostupné).

Procento lidí, kteří formulář použili, je navíc pravděpodobně nadhodnoceno, protože celkový počet zahrnuje pouze pozitivní případy, nikoliv rizikové kontakty, kteří sebetrasování také využívají.

5. Počet trasovačů

V období 6.-14.11.2021 se trasování aktivně zúčastnilo 1,233 trasovačů, z toho průměrně 640 tvořili pracovníci hygieny a 593 ostatní trasovači. O víkendech oproti všedním dnům ale počty trasovačů klesly v průměru o 44% (v případě trasovačů z pracovníků hygieny klesly počty v průměru o 54%, v případě ostatních o 30%). Klíčovou změnou oproti minulosti je nižší zapojení externích call center. V souvislosti s touto ztrátou  avizoval šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla, že trasování se čím dál více bude spoléhat na sebetrasování a to jak pro pozitivní případy, tak i pro rizikové kontakty. Jak ale ukazují data výše, jen část z dat ze sebetrasování se daří v rámci Chytré karantény dále využít.

Závěr

Trasování není připraveno na momentálně probíhající vlnu pandemie a jeho indikátory ukazují, že jeho rychlost je v mnohém nižší než v loňském roce. Zvláště znervózňující je nízké procento vytrasovaných pozitivních případů do 24h a rozdíly v efektivitě mezi jednotlivými kraji. Vzhledem k tomu, že kvalita trasování zásadně ovlivňuje průběh pandemie v krátkodobém horizontu, by navýšení kapacit Chytré karantény mělo být prioritou.

Josefína Weinerová