Tři ze čtyř obyvatel nad 75 let věku dle dostupných dat dostali alespoň jednu dávku vakcíny proti covid-19, což nejen postupně odlehčuje českému zdravotnictví, ale především zachraňuje životy. Na tomto čísle by se však proočkovanost neměla zastavit.

Podle výzkumu agentury STEM zájem lidí o očkování vzrostl na 69% . Alespoň jednu dávku má v více než 72 procent populace nad 70 let. Ostatní zatím nevyužili možnost rezervace termínu v očkovacích centrech. Dle našeho šetření je to proto, že část zájemců o očkování stále čeká na spuštění možnosti vakcinace u svého praktického lékaře.

Nyní můžeme dále navýšit číslo proočkovaných lepším zapojením praktických lékařů do očkovací strategie. Ostatně i sami lékaři a lékařky se o očkování svých pacientů aktivně snaží. Zapojených je 3 620 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 497 590 osob, nejvíce (236 130 registrovaných)  je ve věku 70-79 let a 64 676 chronicky nemocných osob ve věku do 60 let. Praktičtí lékaři vykázali celkem 363 281 aplikovaných dávek vakcín. (Zdroj: ÚZIS k datu 28. 4. 2021)

 V následujícím článku chceme skrze naše psychologické zázemí popsat hlavní důvody, kvůli kterým preferuje očkování u praktických lékařů řada lidí, především staršího věku a proč by jim mělo být v jejich přání vyhověno. 

V tomto textu navazujeme na předešlé publikace BISOP na toto téma. Již od prosince 2020 zdůrazňujeme potřebu prioritně ochránit nejstarší obyvatele, protože naočkujeme-li milion nejstarších občanů, snížíme počet úmrtí na COVID o 70 %. Jak kolegové z BISOP psali na na Seznam Zprávy 12. ledna, spoléhat na Centrální rezervační systém je v případě seniorů v lepším případě naivní, v horším případě nezodpovědné. Dlouhodobě zdůrazňujeme též roli praktických lékařů při oslovování a očkování seniorů, ať už na příkladech z Británie nebo při dokumentaci lednového očkování seniorů na Praze 7.

Jak probíhalo naše šetření u seniorů

Kromě dostupných dat z veřejných zdrojů jsme pro náš článek využili vlastní šetření formou kvalitativních rozhovorů se seniory a dalšími rodinnými příslušníky. Oslovili jsme celkem 23 respondentů, z toho 15 seniorů a 8 rodinných příslušníků. Výběr respondentů nebyl náhodný, využili jsme kontakty v našich “sociálních bublinách”. Zaměřili jsme se na ty, kteří se rozhodli pro očkování u svého praktického lékaře nebo o této cestě uvažují. Ptali jsme se, proč se neregistrovali k očkování v rezervačním systému a jaké má pro ně očkování u praktika výhody. Vzhledem k tomu, že nešlo o náhodný výběr vzorku a malého počtu respondentů, jde o orientační výstup. Doslovné citace respondentů uvádíme v článku kurzívou.

Výhody očkování u praktiků

Rozšíření očkovacích míst o ambulance praktických lékařů nepřináší pouze  kvantitativní navýšení kapacity, ale zejména pro seniory představuje kvalitu, kterou jiná místa postrádají – schůdnou cestu k očkování pro jedinečné postavení praktických lékařů v systému zdravotní péče. Velkokapacitní očkovací centra mohou být pro část lidí, kteří mají o očkování zájem těžko překonatelnou bariérou.

Řada lidí má potíže se dostat již přes první překážku, kterou je registrace k očkování.“Nerozumím té registraci na očkování, je to na mě složité a nechci zatěžovat vnoučata. Raději zavolám svému praktickému lékaři.”  I respondenti, kteří starším rodinným příslušníkům při registraci pomáhali a jsou zvyklí na on-line registrace uváděli, že museli opakovaně zadávat telefonní číslo pro obdržení kódu PIN1. Zjednodušením, které se nabízí  je informace o očkovaných spárovat s informacemi z databáze pojišťoven. Touto cestou se ubírá například očkovací strategie v Izraeli, který patří k nejproočkovanějším státům.

Ačkoliv se náš článek zaměřuje primárně na starší rizikovější populaci, řada argumentů pro očkování u praktického lékaře zaznívá i od lidí mladšího věku. V odpovědích respondentů se opakovala větší obeznámenost praktického lékaře s osobní i rodinnou anamnézou jedince. “Obvodní lékař zná dobře náš zdravotní stav, důvěřujeme mu ohledně případných komplikací po očkování, o kterých se všude píše…” . Praktický lékař je seznámen se stavem jedince a konečná odpovědnost za správné vyplnění formuláře a vyloučení kontraindikací před očkováním tak neleží jen na očkovaném. 

Dalším odrazujícím faktorem je pro řadu lidí neznámé prostředí a organizační nároky spojené s cestou na očkovací místo “Svého doktora mám v docházkové vzdálenosti, nemusím zbytečně cestovat MHD nebo obtěžovat své děti, aby mě dovezly.” V Německu se rozhodli podpořit seniory tím, že poskytují seniorům cestujícím za očkováním taxi za cenu běžné jízdenky, navíc je chrání darovaným FFP2 respirátorem. I u nás zaznívá obava z toho, že se jedinec na rušném místě nakazí: “Raději si počkám na očkování u svého obvodního lékaře, protože se bojím, abych se v nemocnici sama covidem nenakazila…” . Na Slovensku nově podporují doprovod seniorů k očkování tím, že jim nabízí vakcinaci, pokud doprovodí na očkování osobu starší 70 let.

Od organizace k očkování ve velkokapacitním místě pak mohou seniory odradit i zdánlivé drobnosti – řadě lidí staršího věku či se sluchovými obtížemi je nepříjemné telefonovat. ‚Nepamatuji si na co beru léky, nechci kvůli tomu volat obvoďákovi a pak to vyplňovat na papíru k očkování‘.  Telefonní konzultace s praktikem a odpovědnost za správné vyplnění všech formulářů ve velkokapacitním centru jsou jedny z řady drobných úkonů, které respondenti uváděli. Citlivějším lidem pak na velkokapacitních místech vadí i shlukování velkého množství lidí, na které si za doby pandemie dále odvykli.  “Z nemocnice mám obavy, určitě tam bude hodně lidí. U svého praktika to znám.” Často navíc osoby k praktikovi dochází pravidelně pro léky či na kontrolu a očkování by se tedy spojilo s již naplánovanou kontrolou.

Je správné, že v popředí zájmu stojí bezpečná distribuce respektující podmínky skladování vakcín. Nároky na skladování některých vakcín jsou obtížně slučitelné s jejich distribucí praktickým lékařům. Proto doporučujeme z našeho psychologického zázemí možnost vyblokovat očkovací místo na jeden konkrétní den pro konkrétního praktického lékaře. Ten by si na tento den pozval všechny své pacienty. Lidé jsou ochotnější na velkokapacitní očkovací místo dorazit, pokud ví, že se dostanou za svým ošetřujícím lékařem, který zná jejich anamnézu a svou přítomností vakcíně dodá i důvěru.

Zásadní je důvěra a pocit bezpečí

V posledních týdnech k nám z médií přicházejí negativní zprávy o možných zdravotních komplikacích spojených s očkováním. Je samozřejmě důležité, aby byla veřejnost informovaná, ovšem zjednodušující výstupy vytržené z kontextu vyvolávají emoce strachu a zejména u seniorů snižují důvěru v bezpečí očkování jako takového. Přitom čísla mluví jasně – rizika spojená s očkováním jsou nesrovnatelně nižší než rizika spojená s onemocněním. Ovšem takto racionálně se nerozhodujeme, pokud jsou ve hře silné emoce, zejména strach.

Je opravdu důležité podívat se na situaci očima seniora. Od začátku pandemie je opodstatněně v rizikové skupině, často vyděšený ze statistik vážných průběhů onemocnění a úmrtí. Ale i bez těchto velmi znejišťujících zpráv jde o člověka, který své zdraví nevnímá jako samozřejmost, ale spíše jako něco, co je třeba chránit.

Pokud praktický lékař osobně zavolá svému pacientovi, a po zvážení jeho anamnézy jej pozve k očkování a dá mu navíc brzký termín, výrazně to zvyšuje šanci na úspěšnou vakcinaci seniorů.

Osobní kontakt místo anonymního virtuálu

Jak jsme již zmínili, senioři více preferují návštěvu svého praktika před cestou do nemocnice či očkovacího centra. Je to jistě otázka důvěry k osobě, kterou senior zná a která zná jeho, je to snaha o eliminaci zbytečných rizikových kontaktů při cestování i při pobytu v plné čekárně. Jde také o praktické důvody, spojené s registrací a sladěním termínů: “Rádi bychom šli s manželem na očkování spolu, máme stejného praktického lékaře, chceme se domlouvat s ním na jednom termínu.” Praktický lékař pro seniora představuje větší záruky bezpečí než anonymní systém, který se potýká s nedůvěrou a kritikou velké části společnosti.

Je to známé prostředí, které může pomoci přijmout novou výzvu, jakou vakcinace je. 

Poskytneme praktikům vakcíny

Naše rozhovory s respondenty ukazují nejčastější důvody preference očkování u praktického lékaře. Umožníme-li praktickým lékařům očkovat své pacienty podaří se nám dále zrychlit očkovací tempo republiky. Především senioři svému praktickému lékaři důvěřují, navštívit známého praktického lékaře je pro ně nejsamozřejmější cesta jak se k očkování dostat. I nynější velkokapacitní očkovací centra můžeme zapůjčením praktickým lékařům na konkrétní den, například o víkendu, přeměnit na jednoduchou prověřenou cestu, která otevírá možnosti pro nemalou skupinu obyvatel k očkování.

Jan Kulhánek, Lucie Michálková, Laboratoř veřejných politik BISOP